SIS II - Sistemul de Informaţii Shengen II

Statistici

Vizualizări pagină: 31876

Vizite totale: 8809

Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bacau, 23 Dedembrie 2011 Hotarari adoptate

Hotãrârea nr. 398 din 23.12.2011 – privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investitii pe anul 2011, ale Consiliului Local al Municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 399 din 23.12.2011 – privind acordarea unui premiu în sumã de 5000 ron doamnei LICIU ZOITA din Bacãu, care a împlinit vârsta de 100 ani la data de 25.11.2011. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 400 din 23.12.2011 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2012, în municipiul Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 401 din 23.12.2011 – privind scutirea pe o perioada de 7 ani de la plata impozitului pe cladiri, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de reabilitare termica pe cheltuiala proprie, pe baza procesului – verbal de recepţie la terminarea lurãrilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constatã realizarea mãsurilor de intervenţie recomandate de cãtre auditorul energetic în certificatul de performanţã energeticã sau, dupã caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevãzut în O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.158/2011. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 402 din 23.12.2011 – privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Bacãu nr. 329/2011 prin care s-a aprobat participarea municipiului Bacãu, în calitate de partener, la publicarea lucrãrii biografice „Elena Cancicov – o eroinã bãcãuanã din Primul Rãzboi Mondial”. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 403 din 23.12.2011 – privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, catre Asociatia Culturala „Octavian Voicu” Bacãu, pentru editarea si publicarea Revistei „Plumb”revista de cultura si atitudine. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 404 din 23.12.2011 – privind alocarea unei sume de bani de la bugetul consiliului local pentru organizarea sãrbãtorilor de iarnã în municipiul Bacãu în luna decembrie 2011. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 405 din 23.12.2011 – privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susţinerii financiare a deplasãrii unei delegaţii a municipiului Bacãu în luna ianuarie 2012 la Petah Tickva - Israel. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 406 din 23.12.2011 – privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţãrilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitãţi non-profit de interes general. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 407 din 23.12.2011 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 10 874,25 lei d-lui CURBAT LAURENTIU cu domiciliul în Bacãu, str. Ale. Metalurgiei, nr. 14, sc. C, ap. 16 pentru fiica CURBAT STEFANIA. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 408 din 23.12.2011 – privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrãri de interes local pentru persoanele majore apte de muncã din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 409 din 23.12.2011 – privind aprobarea efectuãrii concediului de odihnã restant, aferent anului 2011, de cãtre Primarul şi Viceprimarii Municipiului Bacãu, în timpul anului 2012. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 410 din 23.12.2011 – privind mandatarea Primarului Municipiului Bacãu, de a realiza şi intocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacãu, pentru activitatea desfãşuratã în anul 2011. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 411 din 23.12.2011 – privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care au fost aprobate Lista Nominale cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 412 din 23.12.2011 – privind aprobarea închirierii spaţiului cu „destinaţia de uscãtor” de cãtre cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.84/B/7 din municipiul Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 413 din 23.12.2011 – privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul „Extindere retea de iluminat public calea Dr. Alexandru Safran, str. C-tin Musat, str. C-tin Platon si str. Vasile Merica”. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 414 din 23.12.2011 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul „Reabilitare Pasaj Letea – pasarelã pietonalã, în municipiul Bacãu”. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 415 din 23.12.2011 – privind acceptarea transmiterii în folosinţã gratuitã cãtre Municipiul Bacãu, a unui autovehicul ce aparţine Serviciului Public de Asistentã Socialã al Municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 416 din 23.12.2011 – privind atribuirea în proprietate, fãrã platã, a locului de veci deţinut cu titlu gratuit în Cimitirul Sãrata, d-lui Mititelu Mircea din Bacãu, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 417 din 23.12.2011 – privind atribuirea în folosinţã gratuitã, cãtre Asociaţia Sprijin pentru Pãrinţi – Centrul de zi „Norocel”, a spaţiului în suprafaţã de 100,77 mp situat în incinta Grãdiniţei nr. 23 (fosta Creşã nr. 6) din Bacãu, str. Mircea Eliade nr. 6. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 418 din 23.12.2011 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacãu, a cladirii fostei centrale termice din Pepiniera Gheraiesti, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acesteia în condiţiile legii. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 419 din 23.12.2011 – privind completarea Anexei nr. 1 la Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Bacãu nr. 430/ 2009 prin care s-a actualizat inventarul domeniului privat, la secţiunea „Terenuri închiriate”. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 420 din 23.12.2011 – privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Bacãu însuşit prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Bacãu nr. 174/1999. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 421 din 23.12.2011 – privind aprobarea REGULAMENTULUI privind masurile de crestere a calitatii architectural-ambientale a cladirilor in MUNICIPIUL BACAU. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 422 din 23.12.2011 – privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE ªI AMPLASARE SEMNAL LUMINOS, STR. VADUL BISTRIÞEI, din municipiul Bacãu, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particularã.

 

BENEFICIAR: S.C. TRANSPORT BISTRIÞA S.A., din Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 423 din 23.12.2011 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţã” al Consiliului Local al Municipiului Bacãu pentru şedinţele din lunile ianuarie – februarie 2012. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 424 din 23.12.2011 – privind soluţionarea de cãtre Consiliul Local al Municipiului Bacãu, a plângerii prealabile înregistratã cu nr. 66039/24.11.2011 înaintatã de S.C. Transport Public S.A Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 425 din 23.12.2011 – privind aprobarea alocãrii de cãtre Consiliul Local al Municipiului Bacãu a unei sume de bani în vederea premierii unor personalitãţi sportive, pentru rezultatele deosebite obţinute în slujba sportului bãcãuan. Apasati aici

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Centrul de Informare Europe Direct BacăuDEZVOLTAREA INTEROPERABILITĂȚII BAZELOR DE DATE DESTINATE IMM-urilorInfoCons

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene