SIS II - Sistemul de Informaţii Shengen II

Statistici

Vizualizări pagină: 3187600

Vizite totale: 78809

Sedinta ordinara a Consiliului Local Bacau, 29 Septembrie 2009 Hotarari adoptate

Hotãrârea nr. 305 din 29.09.2009 – privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de Investiţii pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 306 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea HCL nr. 175/2009 în sensul suplimentãrii Planului de Investiţii pe anul 2009 cu finanţare din surse proprii, al S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 307 din 29.09.2009 – privind aprobarea modificãrii anexei 5 la H.C.L. nr.192/15.05.2008 privind stabilirea taxei de salubrizare în municipiul Bacãu pentru anul 2009. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 308 din 29.09.2009 – privind participarea Municipiului Bacãu la proiectul “Eficientizarea fluxurilor informaţionale şi îmbunãtãţirea comunicãrii între Primãria Municipiului Bacãu şi serviciile publice descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local Bacãu”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacitãţii Administrative, Axa Prioritarã 2, Domeniul de Intervenţie 2.1 şi aprobarea cofinanţãriii Municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 309 din 29.09.2009 – privind aprobarea organizãrii Festivalului „Zilele Bacãului” în perioada 2 – 4 octombrie 2009, cu finanţare de la bugetul local şi din sponsorizãri, organizatorii acţiunii fiind Consiliul Local Bacãu, în parteneriat cu alte instituţii, asociaţii şi organizaţii locale. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 310 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcãrilor publice auto din municipiul Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 311 din 29.09.2009 – privind completarea H.C.L. nr. 367/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de montare a cablurilor de telecomunicaţii pe stâlpii de iluminat public amplasaţi în zona drumurilor publice, respectiv pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 312 din 29.09.2009 – privind aprobarea Regulamentului de constituire a fondului de garanţie pentru buna execuţie a lucrãrilor tehnico-edilitare de cãtre persoanele juridice executante precum şi a taxei de ocupare temporarã cu aceste lucrãri pe domeniul public şi privat al municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 313 din 29.09.2009 – privind modificarea şi completarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacãu aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 442/22.12.2008, modificatã prin H.C.L. nr. 169/29.05.2009. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 314 din 29.09.2009 – privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analizã a solicitãrilor de subvenţii de la bugetul statului, pentru construirea de locuinţe proprietate personalã cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativã a municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 315 din 29.09.2009 – privind aprobarea pentru luna octombrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacãu care beneficiazã de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenţionat 50% şi a listelor nominale a unora dintre aceste categorii. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 316 din 29.09.2009 – privind acordarea unui ajutor de urgenţã în valoare de 4000 lei d-nei Cocalã Teodora cu domiciliul în Bacãu, str. Letea, bl. 46A, sc.A, ap.1. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 317 din 29.09.2009 – privind acordarea unui premiu în sumã de 5000 lei (Ron), domnului IACOB ION din Bacãu, str. 9 Mai nr. 50, care a împlinit vârsta de 100 ani. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 318 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere d-lui Teterea Alexandru din municipiul Bacãu, a unui loc de veci pe care îl are cesionat în Cimitirul Central din Calea Mãrãşeşti nr.161 Bacãu, fiind beneficiar al Legii nr.189/2000, privind persoanele persecutate şi cele deportate din motive politice. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 319 din 29.09.2009 – privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Rovenţa Constantin din Bacãu, un loc de veci în Cimitirul Central din Calea Mãrãşeşti Bacãu, fiind beneficiar al Legii nr. 44/1994, republicatã, privind veteranii de rãzboi. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 320 din 29.09.2009 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacãu, a unor bunuri – mijloace fixe – situate în Cazarma 2592 din str. Constanţei nr. 2, în scopul scoaterii lor din funcţiune, casarea, demolarea şi valorificarea, în condiţiile legii. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 321 din 29.09.2009 – privind schimbarea denumirii strazii „Calea Onesti” din municipiul BACAU in „Calea Dr.Alexandru ªafran”. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 322 din 29.09.2009 – privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 323 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza PTH pentru obiectivele de investiţii „Reţea de apã – strada Lupeni” din municipiul Bacãu. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 324 din 29.09.2009 – privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea consumului de energie termica la obiective din patrimoniul municipiului Bacau”. Pagina 1-100

 

Pagina 101-200

 

Pagina 201-300

 

Pagina 301-400

 

Pagina 401-500

 

Pagina 501-592

 

 

Hotãrârea nr. 325 din 29.09.2009 – privind aprobarea proiectului «CENTRUL DE CAZARE TEMPORARÃ A PERSOANELOR FÃRÃ ADÃPOST DIN MUNICIPIUL BACÃU», a documentaţiei de avizare a lucrãrilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare. Pagina 1-100

 

Pagina 101-165

 

 

Hotãrârea nr. 326 din 29.09.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publicã deschisã, organizatã în condiţiile legii, a unui numãr de 3 spaţii comerciale aflate în Piaţa Centralã din municipiul Bacãu str. Pieţii nr. 1. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 327 din 29.09.2009 – privind aprobarea închirierii prin licitaţie publicã deschisã, organizatã în condiţiile legii a unui spaţiu pentru depozitarea produselor agroalimentare, situat în Piaţa de Gros din Bacãu, str. Calea Moldovei nr.76. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 328 din 29.09.2009 – privind rectificarea H.C.L. Bacãu nr. 123/31.05.2006 în sensul îndreptãrii unei erori materiale din conţinutul acesteia. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 329 din 29.09.2009 – privind abrogarea sau constatarea încetãrii de drept a efectelor unor hotarari ale Consiliului Local Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 330 din 29.09.2009 – privind completarea Hotararii nr. 97/29.03.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construire «Cladire pentru Servicii Medicale, Spatii Comerciale - Utilitati si Anexe, Spatii Cazare, Realizare Lucrari Tehnico-Edilitare» in str. 9 Mai, nr. 1 C + D din Municipiul Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 331 din 29.09.2009 – prin care se aprobã avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate conduse de Arhitectul ªef al municipiului Bacãu, în vederea elaborãrii unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacãu, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 332 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE- EXTINDERE LOCUINTA P + 1 + M, STR. LICURICI, NR.4 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

 

BENEFICIARI: ANDREI AUGUSTIN-IONEL si ANDREI ADRIANA, din Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 333 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D + P + 7E SI RACORDURI UTILITATI, B-DUL UNIRII, NR.41 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate. particularaBENEFICIAR: S.C. CONEXTRUST S.A., din Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 334 din 29.09.2009 – privind aprobarea P.U.Z. pentru CONSTRUIRE GARAJ, STR. VIITORULUI, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

 

BENEFICIARI: BERZA GABRIELA si BERZA ION, din Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 335 din 29.09.2009 – privind privind aprobarea P.U.Z.pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, STR. PICTOR AMAN, NR. 90 A, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

 

BENEFICIAR: GRADINARU GHEORGHE, din Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 336 din 29.09.2009 – privind alegerea “Preşedintelui de şedinţã” al Consiliului Local al Municipiului Bacãu pentru şedinţele din lunile octombrie-noiembrie 2009. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 337 din 29.09.2009 – privind aprobarea Listei finale a celei de a II-a sesiuni de selecţie din 2009 a proiectelor/programelor care vor primi finanţãri nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacãu, pentru activitãţi nonprofit de interes local, în baza Legii 350/2005. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 338 din 29.09.2009 – prin care se aprobã avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren din municipiul Bacau. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 339 din 29.09.2009 – privind atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilã din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, ulterior modificatã şi completatã. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 340 din 29.09.2009 – privind soluţionarea de cãtre Consiliul Local al Municipiului Bacãu, a plângerii prealabile înregistratã cu nr. 90646/04.09.2009. Apasati aici

 

 

Hotãrârea nr. 341 din 29.09.2009 – prin care se ia act de transferul atribuţiilor şi competenţelor ce vizeazã asistenţa medicalã şi medicina dentarã acordatã în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Bacãu, precum şi preluarea acestor atribuţii de cãtre Autoritatea Administraţiei Publice Locale a municipiului Bacãu. Apasati aici

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.


ok

Servicii Online

Petitii online Petitii online

Depune o petiție online și urmărește evoluția.

Plati online Plati online

Plati online taxele si impozitele locale prin ghişeul.ro. doar pentru persoane fizice. Pentru a obţine user şi parola sunaţi la tel. 0234570910/21.

Facebook Facebook

Pagina oficială a Municipiului Bacău pe Facebook

Centrul de Informare Europe Direct BacăuDEZVOLTAREA INTEROPERABILITĂȚII BAZELOR DE DATE DESTINATE IMM-urilorInfoCons

Chestionare

Cum vi se pare site-ul al primăriei?

Foarte complet

Necesită îmbunătățiri

Nu îmi place

Votează

Galerie Foto Carte de oaspeți Centrul de afaceri şi expoziţii Proiecte europene